จอมเทพไซเบอร์บน Google+
ขยายหน้าจอ
 
  • โพสต์
  • ไดอารี่
  • ผู้ใช้
  • ฟอรั่ม
  • กลุ่ม
โพสต์
ประกาศ : ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน "ห้ามแสดงความคิดเห็น, อัพโหลดภาพ, สื่อ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่พาดพิงถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ ไปในทางเสื่อมเสียเป็นอันขาด" หากพบเห็นกรุณาแจ้งได้โดย : โพสที่ฟอรั่ม หรือ อีเมล์ doothaithai [at] gmail.com โปรดช่วยกันสร้างสายใยความสุขให้กับโลกไซเบอร์แห่งนี้...ดร.ไอที...จอมเทพไซเบอร์
  • 1213เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์thepcyber

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 2

เพศ : ไม่ระบุเพศ

 โพสต์ : 906

 สำคัญ : 0

 เงิน : 1220 (บาท)
 ความดี : 1023 (แต้ม)
 เครดิต : 1081 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 55 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะโพสต์แรก ลำดับปกติ เครื่องมือ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2013-01-01 16:40:20 ┊จำนวนผู้เข้าชม:1213 ท่าน
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

เป็นหนังสือที่พรรณนาเหตุการณ์เกี่ยวกับพุทธประวัติ ในครั้งพุทธกาลตั้งแต่เริ่มประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ตลอดระยะเวลา 45 พรรษาพร้อมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ตลอดเวลาที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่.

พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาไว้ดังนี้
พรรษาที่ 1 ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี
พรรษาที่ 2-4 กรุงราชคฤห์
พรรษาที่ 5 กูฏาคารสาลา ป่ามหาวัน กรุงเวสาลี
พรรษาที่ 6 มกุลบรรพต
พรรษาที่ 7 สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
พรรษาที่ 8 เภสกลาวัน สุงสุมารคิระ
พรรษาที่ 9 กรุงโกสัมพี
พรรษาที่ 10 ป่าปาริเลยยกะ
พรรษาที่ 11 ทักขิณาศิริ เอกนาฬา
พรรษาที่ 12 เมืองเวรัญชา
พรรษาที่ 13 จาลิยบรรพต
พรรษาที่ 14 พระเชตวัน กรุงสาวัตถี
พรรษาที่ 15 กรุงกบิลพัสดุ์
พรรษาที่ 16 เมืองอาฬวี
พรรษาที่ 17 กรุงราชคฤห์
พรรษาที่ 18-19 จาลิยบรรพต
พรรษาที่ 20 กรุงราชคฤห์
พรรษาที่ 21-45 พระเชตวันบ้าง ปุพพารามบ้าง ณ กรุงสาวัตถี

เพื่อให้ท่านผู้สนใจพุทธประวัติเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
จึงขอนำข้อมูลมานำเสนอ...พุทธกิจ 45 พรรษา มีดังนี้

พรรษาที่ ๑

จำพรรษาที่อิสิปตนมฤคทายวัน

- โปรดปัญจวัคคีย์ สังฆรัตนะ เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก

- โปรดพระยสะ และสหาย ๔๕ คน

ออกพรรษา

- ให้สาวก ๖๐ รูป มีอำนาจบวชกุลบุตร ได้โดยวิธีให้รับไตรสรณคมน์

- โปรดภัททวัคคีย์ ๓๐ รูป

- โปรดชฎิลสามพี่น้อง บวชเป็นเอหิภิกขุ ๑ , ๐๐๐ รูป แสดงอาทิตตปริยายสูตรสำเร็จพระอรหันต์หมด

- ไปราชคฤห์โปรดชาวเมืองและพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบัน

- ถวายวัดเวฬุวันเป็นวัดแรก

- ให้สงฆ์สาวกรับอารามที่มีผู้ถวายได้

- พระอัญญาโกณฑัญญะบวชปุณณมันตานีบุตร ( ลูกน้องสาว ) บรรลุอรหันต์

- ได้ ๒ อัครสาวก อุปติสสะและโกลิตะบวชบรรรลุเป็นพระอรหันต์

- บวชพระมหากัสสปะโดยรับโอวาท ๓ ข้อ

พรรษาที่ ๒

จำพรรษาที่เวฬุวัน

ออกพรรษา เสด็จเมืองเวสาลี แคว้นวัชชี

- สอนพระอานนท์ให้สาธ ยายรัตนสูตร บรรเทาภัยของชาวเมือง

- พระอานนท์ฟังกถาวัตถุ ๑๐ ประการ ( ของพระปุณณมันตาณีบุตร) เป็นพระโสดาบัน

พรรษาที่ ๓

จำพรรษาที่เวฬุวัน

- ราชคฤหเศรษฐี ขอสร้างเสนาสนะถวายสงฆ์ เป็นที่พำนักถาวร

- อนุญาตเภสัช ๕ ชนิด และภัตฯ ประเภทต่างๆ

- อนุญาตการอุปสมบทโดยวิธีญัตติจตุตถกรรม

- พระสารีบุตรบวชให้ราธะพราหมณ์เป็นรูปแรก

- อนุญาตวันประชุมสงฆ์ และแสดงธรรมใน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า ของข้างขึ้นและข้างแรม

พรรษาที่ ๔

จำพรรษาที่เวฬุวัน

- โปรดหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นพระโสดาบัน

- ถวายชีวกอัมพวันอนุญาตผ้าไตรจีวร ๓ ผืน , ผ้าจีวร ๖ ชนิด

ออกพรรษา

- เทศน์โปรดพุทธบิดา สำเร็จพระอรหันต์และนิพพาน และจุดเพลิงพระบรมศพ

พรรษาที่ ๕

จำพรรษาที่กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน นอกเมืองเวสาลี

- พระนางประชาบดี ยอมรับคุรุธรรม ๘ ประการ บวชเป็นภิกษุณีองค์แรก แล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์

- พระนางยโสธราบวชในสำนักพระนางประชาบดีเถรี บรรลุเป็นพระอรหันต์

- นางรูปนันทา บวชตามหมู่ญาติ ทรงแสดงฤทธิ์โปรด สำเร็จเป็นพระอรหันต์

ออกพรรษา

- เสด็จไปภัททิยนคร แคว้นอังคะ โปรดเมณฑกะเศรษฐี ธนัญชัยเศรษฐี นางวิสาขาและหมู่ญาติ เป็นพระโสดาบัน

- ทรงอนุญาตโครสทั้ง ๕ ทรงอนุญาตนํ้าผลไม้ทุกชนิด (เว้นนํ้ากับเมล็ดนํ้าข้าวเปลือก) นํ้าใบไม้ทุกชนิด ( เว้นนํ้าผักดอง )นํ้าดอกไม้ทุกชนิด ( เว้นนํ้าดอกมะซาง ) นํ้าอ้อยสดทรงอนุญาตให้ฉันผักสดทุกชนิด และของขบฉันที่ทำด้วยแป้งให้ฉันผลไม้ได้ทุกชนิด

- แสดงมหาปเทส ๔ สิ่งที่ควรและไม่ควรสำหรับสงฆ์

พรรษาที่ ๖

จำพรรษาที่ มกุลบรรพต แคว้นมคธ

- ห้ามพระภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

- ปรารภจะแสดงยมกปาฏิหาริย์เอง

ออกพรรษา

- เดียรถีย์สร้างสำนักหลังวัดเชตวัน พระเจ้าปเสนทิโกศล เปลี่ยนเป็นสร้างอารามสำหรับภิกษุณี เรียกราชการาม

- เพ็ญเดือน ๘ แสดงยมกปาฏิหาริย์ นอกเมืองสาวัตถี

พรรษาที่ ๗

จำพรรษาที่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

- แสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสจนบรรลุเป็นพระโสดาบัน

- เรื่องอังกุรเทพบุตรและอินทกเทพบุตร

- ลงจากชั้นดาวดึงส์ ที่ประตูเมืองสังกัสสะ หลัง

ออกพรรษา

- เสด็จกรุงสาวัตถี

- ปรารภเรื่องนางปฏิปูชิกา ภรรยาของมาลาภารีเทพบุตร

- นางจิญจมาณวิกา ใส่ความพระพุทธเจ้า ถูกธรณีสูบลงอเวจีมหานรก

พรรษาที่ ๘

จำพรรษาที่เภสกฬาวัน ภัคคชนบท

- บิดาของสิงคาลกมานพบวช บรรลุพระอรหันต์

ออกพรรษา

- บัญญัติสิกขาบทเรื่องการผิงไฟของภิกษุ

- โปรดมาคันทิยาพราหมณ์และภรรยา จนขอบวชทั้ง ๒ คนแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

- นางมาคันทิยาผู้เป็นธิดาผูกจิตอาฆาตในพระศาสดา

- เศรษฐีโกสัมพี ๓คนตามไปฟังธรรมที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีบรรลุเป็นพระโสดาบันและได้สร้างโฆสิตาราม ปาวาริการาม และกุกกุฏาราม ถวายที่โกสัมพี

พรรษาที่ ๙

จำพรรษาที่โกสัมพี

- เรื่องนางสามาวดี ได้เป็นมเหสีพระเจ้าอุเทน ถูกนางมาคันทิยาวางแผนเผาทั้งปราสาทจนตาย

ออกพรรษา

- สงฆ์ที่โฆสิตาราม โกสัมพี แตกความสามัคคี

พรรษาที่ ๑๐

จำพรรษาที่รักขิตวัน (ป่าปาริเลยยกะ) อยู่ระหว่างกรุงโกสัมพีกับกรุงสาวัตถี

- ช้างปาริเลยยกะและวานรถวายอุปัฏฐากพระพุมธองค์

ออกพรรษา

- หมู่สงฆ์ชาวโกสัมพีมาขอขมาต่อพระองค์ ทำให้สังฆสามัคคี

พรรษาที่ ๑๑

จำพรรษาที่หมู่บ้านพราหมณ์ เอกนาลา ใต้เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ

ออกพรรษา ไม่ปรากฏหลักฐาน

พรรษาที่ ๑๒

จำพรรษาที่ควงไม้สะเดา เมืองเวรัญชา

- ทรงไม่อนุญาตให้มีการบัญญัติสิกขาบท

ออกพรรษา

- เรื่องเอรกปัตตนาคราช

- พระนางปชาบดีเถรี ทูลลานิพพาน ประชุมเพลิง

- การอุปสมบท ๘ วิธี

พรรษาที่ ๑๓

จำพรรษาที่จาลิกบรรพต เมืองจาลิกา

- เรื่องพระเมฆิยะ

ออกพรรษา

- แสดงมงคลสูตร ๓๘ ประการ

- แสดงกรณีเมตตาสูตร

- เรื่องพระพาหิยะทารุจิริยะ

- พระอัญญาโกณฑัญญะทูลลานิพพาน

พรรษาที่ ๑๔

จำพรรษาที่วัดเชตวัน สาวัตถี

- สามเณรราหุลอุปสมบท

- ตรัสภัทเทกรัตตคาถา

- แสดงนิธิกัณฑสูตร

ออกพรรษา

- บัญญัติวิธีกรานกฐิน

- อนุญาตสงฆ์ รับการปวารณาปัจจัยเภสัชเป็นนิตย์

พรรษาที่ ๑๕

จำพรรษาที่นิโคธาราม กรุงกบิลพัสดุ์

- เจ้าศากายะถวายสัณฐาคาร

- แสดงสัปปุริสธรรม ๗ ประการ

- เรื่องพระเจ้าสุปปพุทธะถูกธรณีสูบลงอเวจี

ออกพรรษา

- ไม่ปรากฏหลักฐาน

พรรษาที่ ๑๖

- อัคคาฬวเจดีย์วิหาร เมืองอาฬวี
- ปราบฤทธิ์เดชของอาฬวกยักษ์

พรรษาที่ ๑๗

จำพรรษาที่วัดเวฬุวัน

- พระทัพพมัลลบุตรทูลลานิพพาน

ออกพรรษา

- เรื่องพระวักกลิ

พรรษาที่ ๑๘

จำพรรษาที่จาลิกบรรพต เมืองจาลิกา

ออกพรรษา

- เสด็จเมืองอาฬาวีครั้งที่๒

- โปรดธิดาช่างหูกบรรลุโสดาปัตติผล

- ช่างหูกผู้เป็นบิดาขอบวชสำเร็จอารหัตตผล

- ตรัสอริยทรัพย์ ๗ ประการ

พรรษาที่ ๑๙

จำพรรษาที่จาลิกบรรพต เขตเมืองจาลิกา

ออกพรรษา

- เรื่องโปรดโจรองคุลีมาล

- เรื่องสันตติมหาอำมาตย์บรรลุอรหัตตผลแล้วนิพพาน

พรรษาที่ ๒๐

จำพรรษาที่เวฬุวัน เมืองราชคฤห์

- พระอานนท์ได้เป็นอุปัฏฐากประจำพระองค์

- พระอานนท์ทูลขอพร ๘ ประการ

พรรษาที่ ๒๑-๔๕

จำพรรษาที่วัดเชตวัน หรือ วัดบุพพาราม สลับกันไป

ออกพรรษาที่จาริกไปตามตำบลต่างๆ เพื่อโปรดเวไนยสัตว์

ประมาณพรรษาที่๒๑ จำวัดที่บุพพารามสาวัตถี

- พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโทกข์ในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือน ครั้งแรก
- พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโทกข์ในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือน ครั้งแรก

ประมาณพรรษาที่๒๖ พระราหุลนิพพาน

พรรษาที่๓๗ เทวทัตคิดปกครองสงฆ์

- วางแผนปลงพระชนม์พระศาสดา

- ปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสาร

- พระเทวทัตถูกธรณีสูบ

พรรษาที่๓๘ แสดงสามัญญผลสูตรแก่อชาตศัตรู

- อชาตศัตรูแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

- กรุงสาวัตถี

- อำมาตย์ก่อการขบถ

- พระเจ้าปเสนทิโกศลสิ้นพระชนม์

- พระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าล้างวงศ์ศากยะ

- พระเจ้าวิฑูฑภะสิ้นพระชนม์

พรรษาที่๔๓ พระยโสธราเถรีนิพพาน

พรรษาที่๔๔ แสดงธรรมที่วัดเชตวัน

- ตอบปัญหาเทวดา

ออกพรรษา

- พระสารีบุตรทูลลานิพพาน

- พระสารีบุตรโปรดมารดาจนบรรลุโสดาปัตติผลพระสารีบุตรนิพพาน

- พระโมคคัลลานะถูกโจรที่เดียรถีย์จ้างมาทำร้าย

- พระโมคคัลลานะนิพพาน

- นางอัมพปาลีถวายอาราม นางอัมพปาลีบรรลุธรรม

พรรษาที่๔๕ ภิกษุจำพรรษารอบกรุงเวสาลี

- ตรัสอานุภาพอิทธิบาท ๔

- ทรงปลงอายุสังขาร ตรัสโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ

- นายจุลทะถวายสุกรมัททวะ

- ตรัสถึงสังเวชนียสถาน ๔แห่ง

- วิธีปฏิบัติกับพุทธสรีระปัจฉิมโอวาทแก่ภิกษุ

- เสด็จปรินิพพาน

ข้อมูลโดย WebSnow จากเว็บพลังจิต
ขออนุโมทนาด้วยครับผู้ให้ ย่อมเป็นที่รักของผู้ถูกให้:


ติดตามเว็บดูไทยไทยผ่านทาง Google+ ติดตามผ่าน youtube

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Doothaithai.com โดย Jormthepcyber
ใช้สัญญาอนุญาตของ
ของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ: แสดงที่มา-
ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0
ประเทศไทย.

นมตฺถุ สมฺมาสมฺโพธิยา ความนอบน้อมของข้าพเจ้า ขอจงมีแด่พระสัมมาสัมโพธิญาณ.
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ พุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเลฯ
ผู้มีปัญญามีความพินิจ ย่อมตั้งตัวได้ ด้วยต้นทุนแม้น้อย ดุจคนก่อไฟน้อย ๆ ให้เป็นกองใหญ่ได้ฉะนั้น (พระพุทธพจน์)
พระอริยสงฆ์ไทย
ฟอรั่มสายใยความสุขบนไซเบอร์
บริการทำเว็บไซต์ เว็บขายสินค้า
ห้างในบ้าน

กฎระเบียบการแสดงความเห็นเว็บดูไทยไทย

1. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่พาดพิงถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ ไปในทางเสื่อมเสียเป็นอันขาด
2. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
3. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นความผิดต่อความมั่นคงของประเทศ
4. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกของประชาชน
5. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
6. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, รูปภาพหรือ Media ต่าง ๆ ที่เป็นการตัดต่อภาพบุคคล ที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลนั้น
7. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมายทุกบทบัญญัติ รวมทั้ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
8. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, เพลง, MV, Clip, Video, Media, รูปภาพ และ Software ทุกชนิดที่ละเมิดลิขสิทธิ์
9. ห้ามโพสต์ลิงก์โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึง crack, serial, patch, keygen
10. โปรแกรมที่เป็นรุ่นทดลองใช้ Demo, Shareware, Trial โพสต์ได้แต่ขอความกรุณาให้ใส่ลิงก์เว็บของผู้พัฒนาโปรแกรม ไม่ควรใส่ลิงก์ที่เข้าถึงตัวไฟล์โดยตรง
11. โปรแกรม Freeware - Open Sources อนุญาตให้โพสต์ลิงก์โปรแกรมได้ แต่ด้วยความเคารพและแสดงความขอบ คุณต่อผู้พัฒนาโปรแกรม ควรระบุเว็บที่มาของโปรแกรม
12. ไม่ใช้ข้อความที่ส่งผลกระทบเสียหายต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ๆ

ขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อสามารถตรวจสอบ IP และอีเมล์ได้ เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นที่ผิดกฎระเบียบ หรือสร้างความเสียหาย

ข้อความที่ท่านได้อ่านใน Website นี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ
ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่รับผิดชอบต่อข้อความใด ๆ
ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายศิลธรรม และกฎของ Website
กรุณาแจ้งมาที่ Admin เพื่อที่ทีมงานจะได้ดำเนินการโดยทันที ขอขอบพระคุณ

คลิ๊กที่นี่...เพื่ออ่านกติกา มารยาท ข้อบังคับในการใช้งานเว็บดูไทยไทย...เพิ่มเติม


กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป