จอมเทพไซเบอร์บน Google+
ขยายหน้าจอ
 
  • โพสต์
  • ไดอารี่
  • ผู้ใช้
  • ฟอรั่ม
  • กลุ่ม
โพสต์
ประกาศ : ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน "ห้ามแสดงความคิดเห็น, อัพโหลดภาพ, สื่อ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่พาดพิงถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ ไปในทางเสื่อมเสียเป็นอันขาด" หากพบเห็นกรุณาแจ้งได้โดย : โพสที่ฟอรั่ม หรือ อีเมล์ doothaithai [at] gmail.com โปรดช่วยกันสร้างสายใยความสุขให้กับโลกไซเบอร์แห่งนี้...ดร.ไอที...จอมเทพไซเบอร์
  • 5081เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

มัชฌิมาปฏิปทา [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์thepcyber

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 2

เพศ : ไม่ระบุเพศ

 โพสต์ : 907

 สำคัญ : 0

 เงิน : 1221 (บาท)
 ความดี : 1024 (แต้ม)
 เครดิต : 1082 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 55 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะโพสต์แรก ลำดับปกติ เครื่องมือ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2011-03-11 14:47:26 ┊จำนวนผู้เข้าชม:5081 ท่าน
หลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาอยู่ถึง ๖ ปีโดยไม่ประสบผลสำเร็จ พระโพธิสัตว์ก็ได้เริ่มตระหนักว่า

"การทรมานตนของสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ในอดีต อนาคต หรือปัจจุบัน ที่จะก่อให้เกิดทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส ยิ่งไปกว่าที่เรากำลังประสบอยู่นี้เป็นอันไม่มี บัดนี้เรารู้แล้วว่าการ บำเพ็ญทุกรกิริยานั้นไม่ก่อให้เกิดคุณวิเศษแต่อย่างใด เรานั้นยังมมิได้บรรลุญาณทัศนะที่จะทำลายกิเลสได้เลย ทางอื่นเพื่อการตรัสรู้คงพอ จะมีอยู่บ้าง"

ครั้นแล้ว พระองค์ทรงหวนระลึกถึงเมื่อยังเยาว์วัยได้ประทับอยู่ตามสำฟังที่ใต้ต้นหว้า และเข้าสมาธิบรรลุปฐมฌาน ในขณะที่พวกพี่เลี้ยงมัวแต่สาละวนอยู่กับงานราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญใกล้ๆ กันนั้นพระองค์จึงทรงพิจารณาว่าฌานจิตนี้อาจจะเป็นหนทางที่นำไปสู่ การตรัสรู้อริยสัจได้

พระโพธิสัตว์ทรงประสูติในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ (พฤษภาคม) ส่วนการประกอบพิธีจรดพระนังคัลนั้นสัดขึ้นในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม เป็นเวลาประมาณ ๑-๒ เดือนหลังจากทรงประสูติ เมื่อเหล่าข้าราชบริพารได้พากินไปดูงานพิธีจรดพระนังคัลอยู่นั้น พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรไปโดยรอบไม่เห็นพวกพี่เลี้ยง จึงนั่งคู้บัลลังก์ และด้วยอุปนิสัยที่พระองค์ได้สั่งสมมาหลายภพหลายชาติ

พระองค์จึงได้เจริญอานาปานสติจนบรรลุปฐมฌาน อันประกอบด้วย วิตก (สภาวะน้อมจิตสู่อารมณ์) วิจาร (สภาวะติดตามอารมณ์) ปีติ (ความอิ่มใจ) สุข (ความสุขใจ) และเอกัคคตา (ความที่จิตตั้งมั่นมี อารมณ์เดียว)

ครั้นเหล่าข้าราชบริพารกลับมาก็เป็นเวลาบ่ายคล้อยมากแล้ว แต่เงาของต้นหว้ากลับไม่ได้เคลื่อนไปจากที่เดิม เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะ ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์นั่งสมาธิอยู่ใต้เงาต้นหว้าเช่นนั้น ทรงเกิดความเลื่อมใสถึงกับถวายความเคารพแก่พระโอรส

เมื่อพระโพธิสัตว์ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ตระหนักว่า การบำเพ็ญฌานด้วยอานาปานสติน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องที่นำไปสู่การตรัสรู้ได้ แต่ร่างกายที่ซูบผอมนี้ไม่สามารถเจริญฌานได้ พระองค์จึงกลับมาเสวยพระกระยาหารอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ร่างกายมีกำลังพอจะปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวก

ฝ่ายภิกษุปัญจวัคคีย์เมื่อได้พบเห็นพระโพธิสัตว์กลับมาเสวยพระกระยาหาร ก็เข้าใจผิดคิดว่าพระโพธิสัตว์เลิกล้มความเพียร หันมาบำรุงร่างกายเพื่อความร่ำรวยและชื่อเสียง จึงพากันจากไป และได้ไปพำนักอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีในเวลาต่อมา

คัมภีร์อรรถกถาพุทธวงศ์ (หน้า ๓๙๙) และอรรถกถาชาดก (เล่ม ๑ หน้า ๘๖) มิได้ระบุว่าพระโพธิสัตว์มีพระชนมายุครบ ๗ ปีในพิธีจรดพระนังคัล เหมือนที่กล่าวไว้ในหนังสือปฐมสมโพธิและพุทธประวิต (เล่ม ๑) ท่าน อาจารย์มหาสีสยาดอจึงเห็นว่าพิธีดังกล่าวมีขึ้นหลังประสูติไม่นาน เพราะพระโพธิสัตว์สามารถเดินและพูดได้ทันทีหลังประสูติ ข้อความในหนังสือ ปฐมสมโพธิและพุทธประวัติ เล่ม ๑ น่าจะมีเค้ามูลมาจากคัมภีร์ลลิตวิสตระ (เล่ม ๑ หน้า ๖๒๖) ที่กล่าวว่าพิธีข้างต้นมีขึ้นเมื่อพระกุมารเจริญวัยแล้วผู้ให้ ย่อมเป็นที่รักของผู้ถูกให้:


ติดตามผ่าน youtube

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Doothaithai.com โดย Jormthepcyber
ใช้สัญญาอนุญาตของ
ของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ: แสดงที่มา-
ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0
ประเทศไทย.

นมตฺถุ สมฺมาสมฺโพธิยา ความนอบน้อมของข้าพเจ้า ขอจงมีแด่พระสัมมาสัมโพธิญาณ.
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ พุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเลฯ
ผู้มีปัญญามีความพินิจ ย่อมตั้งตัวได้ ด้วยต้นทุนแม้น้อย ดุจคนก่อไฟน้อย ๆ ให้เป็นกองใหญ่ได้ฉะนั้น (พระพุทธพจน์)
พระอริยสงฆ์ไทย
ฟอรั่มสายใยความสุขบนไซเบอร์
บริการทำเว็บไซต์ เว็บขายสินค้า
ห้างในบ้าน

กฎระเบียบการแสดงความเห็นเว็บดูไทยไทย

1. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่พาดพิงถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ ไปในทางเสื่อมเสียเป็นอันขาด
2. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
3. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นความผิดต่อความมั่นคงของประเทศ
4. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกของประชาชน
5. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
6. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, รูปภาพหรือ Media ต่าง ๆ ที่เป็นการตัดต่อภาพบุคคล ที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลนั้น
7. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมายทุกบทบัญญัติ รวมทั้ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
8. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, เพลง, MV, Clip, Video, Media, รูปภาพ และ Software ทุกชนิดที่ละเมิดลิขสิทธิ์
9. ห้ามโพสต์ลิงก์โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึง crack, serial, patch, keygen
10. โปรแกรมที่เป็นรุ่นทดลองใช้ Demo, Shareware, Trial โพสต์ได้แต่ขอความกรุณาให้ใส่ลิงก์เว็บของผู้พัฒนาโปรแกรม ไม่ควรใส่ลิงก์ที่เข้าถึงตัวไฟล์โดยตรง
11. โปรแกรม Freeware - Open Sources อนุญาตให้โพสต์ลิงก์โปรแกรมได้ แต่ด้วยความเคารพและแสดงความขอบ คุณต่อผู้พัฒนาโปรแกรม ควรระบุเว็บที่มาของโปรแกรม
12. ไม่ใช้ข้อความที่ส่งผลกระทบเสียหายต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ๆ

ขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อสามารถตรวจสอบ IP และอีเมล์ได้ เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นที่ผิดกฎระเบียบ หรือสร้างความเสียหาย

ข้อความที่ท่านได้อ่านใน Website นี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ
ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่รับผิดชอบต่อข้อความใด ๆ
ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายศิลธรรม และกฎของ Website
กรุณาแจ้งมาที่ Admin เพื่อที่ทีมงานจะได้ดำเนินการโดยทันที ขอขอบพระคุณ

คลิ๊กที่นี่...เพื่ออ่านกติกา มารยาท ข้อบังคับในการใช้งานเว็บดูไทยไทย...เพิ่มเติม


กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป